Priolen palvelumoduuleista voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeita vastaava kokonaisuus.

Palvelukokonaisuutemme on rakennettu kattamaan ne tärkeimmät kehittämisen kohdat liiketoiminnassa ja strategian luomisessa. Tuotteistetuilla palveluilla takaamme, että sinun ja organisaatiosi ajankäyttö on tehokasta. Tiedämme, että aika on arvokasta, eikä sitä ole hukattavaksi tehottomaan toimintaan.

Organisaatiosi vahvuudet ja kriittiset kehitysalueet

Potentiaali-vaiheessa käymme läpi liiketoimintasi kokonaisuuden. Tunnistamme yhdessä mikä on vahvuutesi ja mistä löytyy se kehityspontentiaalisi, jolla on merkitystä. Toisin sanoen, tunnistamme mihin kannattaa panostaa.
Vaihe mahdollistaa tehokkaan työskentelyn työkalun seuraavissa vaiheissa


Yhdessä muodostetut skenaariot toimialasi tulevaisuudesta

Maailma on muutossignaaleja täynnä, ja olennaista on tunnistaa niistä merkityksellisimmät.
Tarve-vaiheessa tarkastelemme toimialasi tulevaisuutta yleisesti tunnistettujen muutostrendien avulla. Työpajaan on mahdollista kutsua mukaan myös organisaation ulkopuolisia jäseniä, kuten asiakkaita, asiantuntijoita tai toimittajia, jolloin lopputuloksena on kattava ja monipuolinen näkemys toimialasi tulevaisuudesta. Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että kaikkien työpajaan osallistuvien mielipiteet tulevat huomioiduiksi tasapuolisesti, jolloin myös tulokset ovat parhaat mahdolliset.

Yhdessä muodostettu innostava ja napakasti sanoitettu pitkän tähtäimen päämäärä

Vision kiteyttäminen kirjalliseen muotoon on tärkeää, jotta tavoite ja suunta on selkeästi tiedossa. Muodostamme vision yhdessä tunnistettujen tulevaisuuden skenaarioiden, omistajien tahtotilan sekä pitkän tähtäimen näkemystesi pohjalta. Tämän jälkeen sanoitamme vision selkeästi napakkaan ja innostavaan muotoon, jonka avulla koko henkilökunnan on helppo sisäistää vision asettamat tavoitteet.

Yhteinen näkemys menestyksen kannalta merkittävimmistä ominaisuuksista

Mitä toimialan muutos minulle tarkoittaa?

Parhaimmatkin tulevaisuuden näkemykset ovat arvottomia, jos niiden pohjalle ei mietitä keinoja vastata muutokseen. Mahdollisuudet-vaiheessa poraudumme tarkemmin tulevaisuuden skenaarioihin ja pohdimme, mitä muuttuva maailma Sinulta ja organisaatioltasi konkreettisesti vaatii. Ryhmätyöskentelyn keinoin saamme valjastettua monenlaisia näkökulmia, ja osallistava toiminta myös sitouttaa ihmisiä mukaan muutokseen.

Oleellista tässä vaiheessa on tuottaa runsaasti ideoita, joista seuraavassa vaiheessa poimimme merkityksellisimmät.

Yhteinen päätös tärkeimmistä menestystekijöistä, joihin panostaa

Mitä teen, mitä en?

Suurimmankaan organisaation ei ole järkevää pyrkiä kehittymään liian kiivaalla tahdilla tai kaikilla rintamilla. Menestyksekäs strategia onkin pitkälti juuri oikeiden kehityskohteiden valintaa ja niihin panostamista. Priorisointi-vaiheessa tunnistamme organisaatiosi kilpailukyvyn kannalta merkittävimmät ominaisuudet. Vaiheen päätteeksi tiedät selkeästi, mitkä ovat ne tärkeimmät kehityskohteet, joiden kehittämiseen tullaan panostamaan. Työskentelyssä hyödynnämme muun muassa anonyymejä äänestysmenetelmiä osallistujien totuudenmukaisten näkemysten selvittämiseksi.

Menestystekijöille projektisuunnitelmat ja mittarit muutoksen seurantaan

Suunnitelma-vaiheessa jokaiselle kehityskohteelle nimetään vastuuhenkilö ja luodaan projektisuunnitelma, jonka mukaan kehitystyötä lähdetään tekemään. Lisäksi luomme yhdessä kehityskohteille konkreettiset ja ymmärrettävät mittarit, joiden avulla kehittymistä pystytään seuraamaan. Näin ollen pystymme myös johtamaan muutosta, sekä puuttumaan siihen tarvittaessa. Seurannan apuna hyödynnämme Priocta-muutosjohtamisen työkalua, jonka avulla saamme säännöllistä tietoa kehittymisen etenemisestä

Muutoksen toteuttamisen seuranta ja tuki

Pidämme huolen, että muutos tapahtuu.

Tuki-vaiheessa keskitymme projektisuunnitelmien toteuttamiseen. Seuraamme muutoksen etenemistä Priocta-muutosjohtamisen työkalun avulla, jolloin käytössämme on aitoa tietoa pelkän tuntuman sijaan. Organisaation muutos kohti määriteltyjä päämääriä on pitkäjänteinen prosessi, joka pitää sisällään vielä monta reagoitavaa tilannetta. Siksi haluamme olla auttamassa ja tukemassa muutosta, jotta lopputulos saavutetaan varmasti. Tuomme reagoitaviin tilanteisiin toimintamalleja ja ratkaisuehdotuksia, joiden avulla muutos ei pysähdy.

Lue lisää Priolen palveluista